Keräsin maaliskuussa 2020 noin kahden viikon ajalta kyselytutkimusaineistoa Google Formsin kautta kuvan esittämällä kysymyksenasettelulla:

alt text

Kysely keräsi lopulta yhteensä 446 vastausta etupäässä ohjelmistokehittäjiltä ja teknisiltä IT-asiantuntijoilta. Näennäisestä yksinkertaisuudestaan huolimatta kysymyksenasettelu nosti selvästi ajatuksia, sillä jopa 183 vastaajaa täsmensi vastauksiaan vapaaehtoisilla lisäkommenteilla! Näiden sisältöjä luokittelemalla kyettiin havaitsemaan useita toistuvia teemoja toisinaan jopa kymmenien prosenttien suuruisella esiintymistiheydellä.

Otoskokoa voi pitää harrasteprojektina toteutetulle kyselylle varsin hyvänä, vaikkakin mahdollisesti vinoutuneena. Koska kyselyn leviäminen oli pääasiassa omien sosiaalisten medioideni ja käyttämieni palvelujen varassa, voi hyvinkin olla että vastauksissa näkyy lähinnä muutamien tiiviiden somekuplien muodostamaa ryhmäajattelua, eivätkä vastaukset kuvasta koko toimialaa kattavasti. En myöskään tarkastanut vastaajien henkilöllisyyttä mitenkään, enkä estänyt heitä vastaamasta kyselyyn useampaan kertaan, joten myöskään aineiston vandalistointia ei voida poissulkea. Havaintoni vastausten saapumisesta ajan suhteen ja niiden yhteneväisyyksistä eri keräyskanavien välillä vakuuttivat kuitenkin minut siitä, että aineistosta tuli ainakin suurimmalta osaltaan aito ja edustava otos aihepiirin kokemuksista.

Vastaajaprofiilinsa puolesta aineistoa voi myös pitää varsin ainutlaatuisena katsauksena aihepiiriin. Tiedän lukuisia rekrytointiaiheisia kyselyitä, missä vastaajina ovat olleet rekrytoijia ja yrityspäättäjiä, mutta kartoituksia itse jahdin kohteilta ja heidän tuntemuksistaan rekryrallista en ole ennen nähnyt.

Kuinka aineistoa on käsitelty?

Vaikka analyysiin käytetty aineisto on vapaasti ladattavissa tältä sivustolta, siihen on tehty muutamia muutoksia keräämääni raakadataan nähden:

  • Julkaistu aineisto on jaettu kahteen osaan. Ensimmäinen niistä sisältää vastausten aikaleimat ja vastauksen ensimmäiseen “kyllä vai ei” -kysymykseen. Toisessa osassa ovat varsinaiset vastaukset niiden luokitteluineen, mutta satunnaisessa järjestyksessä ja ilman aikaleimoja. Tämän tarkoituksena on varmistaa vastaajien anonymiteetti jottei yksittäisiä vastauksia voida yhdistää esimerkiksi someaktiivisuuteen.
  • Julkaistusta aineistosta on korvattu ihmisten jättämät vapaat kommentit näiden englanninkielisillä referaateilla ja aineistoluokitteluilla. Tämän tarkoituksena on niinikään lisätä vastausten anonymiteettiä, minkä lisäksi myös mahdollistaa aineiston kansainvälinen käyttö tarvittaessa.
  • Vastauksista on poistettu yksi selvä duplikaatti, missä kommentti oli sanasta sanaan sama kuin aiemmassa vastauksessa.
  • Vastauksista on poistettu asiatonta ja ihmisryhmiä panettelevaa kielenkäyttöä.

Kuinka aineiston kommentit luokiteltiin?

Vastausten keräämisen ja kommenttien lukemisen jälkeen niistä poimittiin yleiset yhtenevät teemat, sekä kirjattiin kommentin avainajatukset englanniksi julkaistavaan aineistoon.

Kommenteista tunnistettiin seuraavia sisältöluokkia:

Luokka Kuvaus
COMMENT(QUESTION_IS_BAD) Sisälsi kritiikkiä kysymyksenasettelusta
COMMENT(LACK_OF_TRAINING_OR_ENTRY_PATHS_FOR_BEGINNERS_TO_INDUSTRY) Huomautuksia uran aloittamisen vaikeuksista ja junioripositioiden vähyydestä
COMMENT(SENIORS_ENGINEERS_NEEDED) Mainittiin erityisesti tarve kokeneista ohjelmistokehittäjistä
COMMENT(OFFERS_ARE_NOT_GOOD) Nostettiin esiin palkka- ja kompensaatiokysymyksiä
COMMENT(SOFTWARE_QUALITY_ISSUES_LEAD_TO_UNNECESSARY_WORK) Esitettiin, että ohjelmistojen laatuongelmat johtavat korjausvelkaan, mikä johtaa liialliseen työvoimatarpeeseen
COMMENT(INEFFICIENT_MANAGEMENT_HIRING_AND_WORK_PRACTICES)  Työvoimatarpeiden taustalla on tehottomuudet työn hallinnoinnissa ja työtavoissa
COMMENT(NO_CANDIDATES_AVAILABLE_FOR_COMPANY) Väitettiin, että yrityksen on vaikea löytää edes kandidaatteja rekrytoitavaksi
COMMENT(CANDIDATES_REPORT_TROUBLE_FINDING_WORK) Työnhakijat, jotka raportoivat vaikeuksista työn löytämisessä
COMMENT(TOO_HIGH_OR_SPECIFIC_SKILLS_REQUIRED_FOR_WORK) Työpaikkojen odotukset tekijöiden taitojen tasosta ovat liian suuret tai liian harvinaislaatuiset
COMMENT(BEGINNERS_AND_LESS_SKILLED_PROGRAMMERS_EASY_TO_FIND) Mainittiin, että aloittelevia ja heikosti osaavia ohjelmoijia on helppo löytää 
COMMENT(HEADHUNTERS_ARE_VERY_ACTIVE) Huomautettiin headhunterien olevan hyvin aktiivisia
COMMENT(LOCATION_INEQUALITY_FOR_JOBS)  Kerrottiin, että ongelman taustalla on alan työpaikkojen epätasainen jakautuminen maantieteellisesti. Työpaikat ja tekijät asuvat eri paikoissa.
COMMENT(TALENT_SHORTAGE_DISCOURSE_IS_NOT_WORKING) Esitettiin turhautumista koodaripuladiskurssiin
COMMENT(COMMITMENT_WORRIES) Murehdittiin työvoiman sitouttamisen vaikeudesta
COMMENT(INTERNATIONAL_LABOR) Pohdittiin kansainvälisen työvoiman käyttöä
COMMENT(AVAILABLE_WORK_MIGHT_NOT_BE_VERY_INTERESTING) Epäiltiin, että työn etsijät eivät välttämättä ole motivoituneita tekemään niitä tehtäviä, joita olisi tarjolla.

Esimerkki luokitteluista:

Useat yritykset haluavat valmiita tekijöitä ja eivät ole valmiita kouluttamaan junnuja tekijöiksi. Mikäli otettaisiin avokätisemmin vastaan myös junnuja ja osattaisiin huolehtia heidän pysyvyydestä työpaikan viihtyvyydellä ja tehtävien monipuolisuudella ja haasteellisuuden kasvattamisella samanlaista ongelmaa ei Suomessa olisi.

Tästä kommentista tunnistettiin COMMENT(LACK_OF_TRAINING_OR_ENTRY_PATHS_FOR_BEGINNERS_TO_INDUSTRY), COMMENT(SENIORS_ENGINEERS_NEEDED) ja COMMENT(COMMITMENT_WORRIES) -luokat, minkä lisäksi kommentin avainajatus käännettiin seuraavasti:

Many companies want out-of-the-box productive employees and are not equipped to train workforce themselves from juniors. Working to train, retain and develop employees themselves would solve the recruitment troubles.

Mistä aineisto on saatavissa?

Vastaukset ja niiden pohjalta tehdyt analyysit on löydettävissä projektin Githubista. Mikäli haluat tutkia raaka-aineistoa tai sinulla on kysymyksiä sitä koskien, ole yhteydessä sivuston ylläpitoon.